Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Προϋπολογισμός Δ. Αμανής 2005


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

Ομόφωνα και χωρίς κανένα σχόλιο ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αμανής για το έτος 2005. Τα έσοδα που προβλέπονται στο νέο προϋπολογισμό ανέρχονται στο ποσό των 2.005.822,93 €, ποσό που αντιστοιχεί και στα προβλεπόμενα έξοδα ου Δήμου.

Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ως προς τα έσοδα και έξοδα για το 2005 έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

 1. Τακτικά Έσοδα: 726.772,48 €
 2. Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία: 21.000,00 €
 3. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: 20Ο.900,00 €
 4. Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών: 43.300,00 €
 5. Φόροι και εισφορές: 2.760,63 €
 6. Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες: 454.981,61 €
 7. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις: 518.629,91 €

ΕΞΟΔΑ

 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 509.922,40 €
 2. Αμοιβές αιρετών και τρίτων: 151.120,00 €
 3. Παροχές τρίτων: 74.500,00 €
 4. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων: 54.800,00 €
 5. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων: 90.868,00 €
 6. Έργα: 687.042,00 €
 7. Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες: 169.479,30 €
 8. Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις): 69.549,70 €

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Κ.Α.Π.Η.

Κατατέθηκε για έκφραση γνώμης από το Δημοτικό συμβούλιο ο προϋπολογισμός του ΚΑΠΗ.

Προϋπολογισμός ο οποίος συντάχθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΑΠΗ το οποίο έχει και την ευθύνη.

Στον προϋπολογισμό για το έτος 2005 προβλέπονται έσοδα 84.218,36 €, ενώ αντίστοιχα είναι και τα έξοδα.

Τα έσοδα προβλέπονται από:

 • Eισφορές μελών 4.000 €
 • Από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 52.824 €
 • Επιχορηγήσεις από Δήμο Αμανής 2.201 €
 • Από επιχορηγήσεις Υπουργείων 12.000 €
 • Από δωρεά Μαρίνειου ιδρύματος €
 • Από δωρεά Μαρίνειου ιδρύματος €
 • Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 7.192 €

Ως προς τα έξοδα προβλέπονται να δαπανηθούν ποσά για:

 • Βοηθήματα σε απόρους Δημότες 22.569 €
 • Μισθοδοσίες 26.450 €
 • Εκδρομή μελών ΚΑΠΗ 19.136 €
 • Το υπόλοιπο ποσό των εσόδων προβλέπεται να δαπανηθεί για λειτουργικά έξοδα
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios