Ειδήσεις-Ενημέρωση-Γεγονότα

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμανής 30/07/2005


παρακάτω:

 • Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμανής
 • Συγκρότηση επιτροπής για την καταμέτρηση κερμάτων κερματοδεκτών Δήμου Αμανής.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητή Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Αμανής για έξη μήνες.
 • Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού σε Δ.Δ. Δήμου Αμανής" προϋπολογισμού 21.874,17 €
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωσης ευρώ 2.200,00 από ΣΑΤΑ 2005 για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή τεσσάρων πετρόκτιστων παγκακιών στο Δ.Δ. Κουρουνίων Δήμου Αμανής".
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωση ευρώ 4.500,00 από τακτικά έσοδα για την εκτέλεση του έργου "Καταγραφή ενδείξεων υδρομετρητών Δ.Δ. Δήμου Αμανής"
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσης για την εγγραφή και ψήφιση πίστωση ευρώ 4.500,00 από τακτικά έσοδα για την εκτέλεση του έργου "Καταγραφή ενδείξεων υδρομετρητών Δ.Δ. Δήμου Αμανής"
 • Άδεια ίδρυσης μικτής κτηνοτροφικής εγκατάστασης (ποιμνιοστάσιο βουστάσιο) στη θέση Πλυτιάς Δ.Δ. Χαλάνδρων από τον Μαλλά Δημήτριο του Βασιλείου.
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού, αποδοχή, διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου "Βελτίωση δρόμου Τρυπών - οικισμού Έζουσας Δήμου Αμανής" - από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ προϋπολογισμού 100.500,00 €
 • Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 30.000,00 € για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες
 • Αποδοχή και διάθεση πίστωσης 30.000,00 € για επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου "Αγορά τοποθέτηση υδρευτικής αντλίας στο Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής" προϋπολογισμού 6.632,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2003 (πολιτική προστασία)
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Καλοκαίρι 2005"
 • Ενημέρωση σχετικά με εκρίζωση βουκέλωσης αιγοπροβάτων και λήψη απόφασης
 • Αποδοχή της β' φάσης της μελέτης "Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης Δ.Δ. Βολισσού Δήμου Αμανής"
Πηγή ενημέρωσης: εφημερίδα "η Αμανή"

© Φιλοπρόοδος 'Ομιλος Κουρουνίων Χίου,    Κουρούνια, Χίος  -  Kourounia, Chios